Virksomhedsplan 2014-15

 

 

Forord

Denne virksomhedsplan for Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter (PFFU) er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om produktionsskoler § 6 stk. 7. Indholdet i virksomhedsplanen er i overensstemmelse med lovens § 1 og 2 og omfatter en beskrivelse af mål,

målgruppe samt indholdet af undervisningen og produktionsvirksomheden på skolen.

 

Arbejdet med denne virksomhedsplan er påbegyndt i efteråret 2014, og virksomhedsplanen er på mange måder et symbol på den status, der pt. er på PFFU.

 

PFFU er på den ene side en klassisk produktionsskole, der er solidt forankret i lokalmiljøet, men samtidig også en skole, der er præget af, at der de senere år har været en del udskiftning i ledelsen, og at arbejdet med virksomhedsplaner tilsyneladende ikke er noget, der har haft de tidligere ledelsers store opmærksomhed.

 

PFFU fik i marts 2014 ny forstander, og det er denne forstander og øvrige ledelse magtpålæggende at råde bod på dette. Men det tager tid at lave en grundig og brugbar virksomhedsplan, og der har i 2014 været stor fokus på at rette op på skolens økonomiske forhold og de faldende elevtal. Dette er i første omgang lykkedes og opgaven bliver nu at holde fast i denne positive udvikling, mens der bliver udarbejdet nye mål og visioner for skolen - uden at give afkald på det solide fundament som skolen også har.

 

De mål og visioner, der er beskrevet i denne virksomhedsplan bygger på skolens oprindelige mål og visioner, men det er aftalt, at der i efteråret 2015 skal udarbejdes en ny målsætning for skolen. Dette vil ske i samspil med medarbejdere, ledelse og bestyrelse.

 

Som nævnt er det i 2014 lykkedes for skolen at vende en negativ økonomisk og elevtilgangsmæssig udvikling. Denne tilgang kan først og fremmest tilskrives to årsager.

 

For det første startede vi i foråret 2014 en indsats med henblik på at være mere synlige i lokalmiljøet og i forhold til de lokale samarbejdspartnere - det være sig UU, de kommunale instanser og de lokale uddannelsesinstitutioner herunder samarbejdspartnere i Campus Frederikssund og garantiskolesamarbejdet i Nordsjælland. Derudover har PFFU spillet en central rolle i udviklingen og ansøgningsprocessen i forbindelse med Den Kombinerede Ungdomsuddannelse, hvor PFFU er tovholderskole.

 

For det andet har alle medarbejdere på PFFU været klar til at gøre en ekstra indsats i forhold til at få bragt elevtallet i vejret og holde igen med økonomien. Det betyder også, at man på værkstederne har været villige til at tage en ekstra elev eller to i en periode. Det har stillet større krav til lærerne og vejlederne, der har haft mange opgaver i forhold til rundvisninger, optag, vejledning og udslusning af eleverne. Vejlederne kan endvidere mærke den store efterspørgsel, der er på afklaring og herunder

statusbeskrivelser af især vores mest udsatte elever.

 

Der vil i den kommende tid være særlig fokus på både at fastholde den positive tilstrømning til skolen, men samtidig på nødvendigheden af at tilpasse skolens organisation til skolens opgaver. Det betyder, at det kan blive nødvendigt at udvide både på værkstedstilbudene og i vejledningen.

 

 

 

Målsætning

 

 

Vision:

PFFU har en vision om, at alle skolens elever bliver i stand til at påbegynde og færdiggøre en kompetencegivende uddannelse, eller at fastholde et job når de forlader skolen.

 

Formål:

Elevernes ophold på skolen skal styrke deres personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Dette skal ske ved en kombination af produktion, undervisning, vejledning og personlighedsudviklende aktiviteter, der opleves positivt og sammenhængende for den enkelte elev.

 

Mål:

Et årligt resultat, der ligger så tæt på skolens vision som muligt.

Skolens aktiviteter skal tage udgangspunkt i den fremtidige erhvervsudvikling, hvor produktion, kultur, miljø og service formodes at være grundlæggende i den fremtidige erhvervsstruktur.

 

Delmål:

Det skal tilstræbes at et større antal unge efter endt ophold overgår til uddannelse eller praktisk arbejde.

 

Målgruppen

PFFUs primære målgruppe er jvf. lov om produktionsskoler unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

 

• Unge, der efter grundskolens 9. kl. (evt. 10 kl. ) er i en uafklaret situation med hensyn til valg af fremtidig uddannelse og job.

 

• Unge, der efter 9 års grundskole ønsker eller har behov for et erhvervsrettet uddannelsesår, som et introduktionsår før påbegyndelse af et kompetence-givende uddannelsesforløb.

 

• Unge, der efter påbegyndt ungdomsuddannelse ophører under forløbet og har behov for

vejledning og supplerende uddannelse, før de påbegynder et nyt forløb.

• Unge, der deltager i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for 8.-10. kl. efter folkeskolelovens

§9 stk.5 ( forudsætter 100% betaling fra kommunen).

• Unge der opfylder kravene til EGU.

• Unge der opfylder kravene til STU.

• Unge der opfylder kravene til PBE.

 

 

 

Produktion og undervisningstilbud.

 

 

På PFFU er der følgende undervisningstilbud:

• Auto

• Kreativ

• Køkken

• Bygge og Anlæg

• Mediegrafisk

• Pædagogik

• Almen undervisning i dansk og matematik

• STU

 

 

Auto

Lærere: 1 linjelærer

Normering: 8 elever

 

Skolens Auto-linje hører hjemme i et topmoderne autoværksted i Frederikssund med lifte, dækskifte og afbalancering. Der er dagligt kundeopgaver ligesom værkstedet servicerer og reparerer skolens biler. Opgaverne svarer til de opgaver eleverne kan møde på et auto-værksted og på uddannelsen til auto-mekaniker.

 

På et auto-værksted stilles der store krav til sikkerhed - både for eleverne og for bilerne. Derfor

arbejdes, der altid i små overskuelige teams og der vil aldrig være mere end 8 indskrevne elever på

værkstedet.

Der er undervisning i §26 med kursusbevis og mulighed for svejseundervisning.

På autoværkstedet opnår eleverne faglige kompetencer, der først og fremmest retter sig mod

erhvervsuddannelser indenfor auto- og mekanikerfaget.

 

 

Kreativ

Lærere: 1 linjelærer + 1 deltids hjælpelærer

Normering: 12 elever

 

Skolens Kreativ-linje arbejder med et bredt spekter af tilbud inden for tekstil, design og events.

Linjen har sin egen kostume-udlejning og står bl.a. for kostumer til den lokale ungdomsskoles

teaterforestilling. Derudover har den en bred vifte af samarbejdspartnere i lokalmiljøet herunder JF

Willumsens Museum og Frederikssund Børneteater.

På Kreativ opnår eleverne en lang og bred række af faglige kompetencer, der bl.a. kan bruges

indenfor uddannelser, der retter sig mod servicebranchen, events, kreative og pædagogiske fag.

 

Køkken

Lærere: 1 linjelærer + 1 deltids hjælpelærer

Normering: 12

I skolens køkken tager undervisningen udgangspunkt i den daglige madlavning til skolens elever og

personale. Hver dag laves der morgenmad og frokost. Eleverne bliver undervist i grundlæggende

viden om ernæring og hygiejne og er med hele vejen fra planlægning til indkøb, tilberedning,

servering og rengøring.

Fokus på den personlige udvikling i de arbejdsopgaver eleverne bliver tildelt og de

samarbejdsgrupper de kommer i.

Alle elever får mulighed for at opnå et hygiejnebevis.

I køkkenet opnår de unge faglige kompetencer, der først og fremmest retter sig mod uddannelser

indenfor kokkefaget, catering, kantine, slagter mv.

 

 

Bygge og Anlæg

Lærere: 1 linjelærer + 1 deltids hjælpelærer

Normering: 15

 

På Bygge- og Anlægslinje arbejdes der med opgaver indenfor tømrer-, snedker- og malerfaget m.v.,

og eleverne lærer at bruge værktøj og at betjene maskiner.

Eleverne er en del af det team, der står for værkstedets ordreproduktion til kunder. Til kunder er

der bl.a produceret legehuse, borde/bænkesæt, en bålhytte og fleksible podier/siddemøbler,

trapper, bordtennisborde m.m.

På Bygge- og Anlæg opnår eleverne faglige kompetencer, der kan bruges bredt inden for

erhvervsuddannelserne, der retter sig mod byggebranchen.

 

 

Mediegrafisk

Lærere: 1 linjelærer + 1 deltids lærer

Normering: 15

 

På Mediegrafisk tages der først og fremmest udgangspunkt i mediegrafiske opgaver. Det vil sige, at der arbejdes med kundeopgaver indenfor produktion af plakater, visitkort, design af logoer, layout og print. Herudover kan eleverne komme i berøring med video- og lydredigering. På Mediegrafisk opnår eleverne faglige kompetencer, der først og fremmest kan bruges inden for Medieproduktion, herunder især skiltetekniker, mediegrafiker og webintegrator, men også indenfor det merkantile handelsområde.

 

 

Pædagogik

Lærere: 1 linjelærer + 1 deltids hjælpelærer

Normering: 15

 

Pædagogisk linje samarbejder bl.a. med SFO’en i Skibby og Frederikssund, hvor eleverne arbejder med den praktiske side af det pædagogiske fag. Der er minimum to besøg om ugen i SFO’en, hvor skolens elever står for spil, leger og tegner og får rig mulighed for at afprøve deres kommunikative

evner sammen med børn. Derudover arrangeres der aktiviteter for de lokale børnehaver bl.a. til jul og fastelavn, men også i løbet af året, hvor der arrangeres skattejagter mv.

 

På værkstedet gøres der meget ud af at forberede de unge på de aktiviteter og produktioner de skal deltage i. Pædagogiske retter sig først og fremmest mod Grundforløbet indenfor SOSU og efterfølgende PAU, men forløbet styrker den personlige udvikling også selv om de ikke skal arbejde indenfor

dette felt. På sigt skal værkstedet målrette sig bredere mod SOSU-fagene.

 

Almen undervisning

Alle elever på PFFU tilbydes almen undervisning i dansk og matematik.

For at leve op til vores målsætning ønsker vi en høj faglighed på vores værksteder, samtidig med at alle

lærere udviser anderkendelse og har en forståelse for vores deltageres udfordringer.

 

Alle skolens linjer har relation til fagområder inden for de erhvervskompetencegivende

ungdomsuddannelser. Samtidig er det dog vores mål, at de unge opnår kompetencer, der kan bruges

bredt i uddannelsessystemet.

Opgaverne på de forskellige linjer kan opdeles i tre forskellige typer: 1) kundeopgaver i form af

produktioner til private, firmaer, offentlige organisationer eller produktioner der skal bruges på skolen.

2) Simulerede produktioner, der først og fremmest har til formål at introducere praksis og teori for

deltageren på et tidspunkt, hvor der ikke er kundeopgaver, der tilgodeser dette. 3) Egenproduktioner,

hvor deltagerne producerer ting til dem selv, ofte ved selv at betale for materialerne.

Undervisningen på de forskellige linjer varetages altid af faglærere. Dvs. lærere, der er uddannet inden

for det fag de underviser i. Der er ingen krav om pædagogisk baggrund, men på PFFU er det hensigten,

at alle lærere deltager på et af Produktionsskoleforeningens pædagogiske kurser målrettet

produktionsskolelærere, med henblik på, at opnå nogle pædagogiske redskaber, de kan bruge i arbejdet

med de unge. Derudover bliver der på de pædagogiske dage netop arbejdet med at medarbejderne

opnår en forståelse for og redskaber til at arbejde med de unges udfordringer.

Den unges motivation for læring og uddannelse starter på værkstedet, hvor der skabes et legitimt rum

for læring og hvor lærerne giver deltagerne opgaver som de har en chance for at mestre og endvidere

formår at overtale deltagerne til at tro på, at de kan løse opgaven. Samtidig er det vigtigt, at lærerne har

høje forventninger til at deltagerne kan løse de opgaver de får på skolen. Alt for mange af vores

deltagere udtaler, at de i det ordinære skolesystem er blevet mødt med manglende eller negative

forventninger til deres præstationer. På PFFU tror vi på, at vores deltagere kan levere de opgaver vi

præsenterer dem for - også selv om de selv tvivler. Det er klart, at vi ikke skal give dem urealistiske

opgaver, men vi oplever, at vi med fælles hjælp fra lærere og elever kan løfte selv de sværeste opgaver.

Vejledning

På PFFU ser vi produktionsskoleforløbet som et samlet vejledningsforløb, hvor der er et tæt

samarbejde mellem lærere og vejledere omkring de unge.

Vejledningen er delt op i en uformel og formel vejledning.

Den uformelle vejledning foregår oftest på værkstederne i form af samtaler mellem lærer og elev

omkring emner som job, uddannelse, personlig udvikling mv. Det er samtaler, der foregår i de naturlige

sociale og arbejdsmæssige processer på værkstedet.

Den formelle vejledning, der både foregår i forbindelse med forløbsplanssamtalerne og som samtaler

med vejlederne omkring emner som job, uddannelse, social- og arbejdsmarkedslovgivning.

Dette kræver, at vejledningen er en integreret del af linjerne og fordrer et tæt samarbejde mellem lærer

og vejleder. På den måde har de mulighed for at være fælles om den personlige vejledning og vejlederen

og lærer kan bruge hver deres faglige ekspertise i forhold til at facilitere nye læringsmål sammen med den unge. Der skal kort sagt være en sammenhæng mellem de uformelle vejledningssamtaler på værkstedet

og de mere formelle vejledningsamtaler, der foregår på værksteds- og vejledningskontoret.

I den daglige uformelle vejledning på værkstedet forventes det, at lærerne taler job- og

uddannelsesmuligheder med eleverne. Disse snakke formaliseres under forløbsplanssamtalerne, der jvf.

skolens kalender er planlagt til hver 3. måned. I forløbsplanssamtalerne kan skolens vejledere deltage,

ligesom vejlederne kan bruges til mere formaliserede uddannelsesvejledningssamtaler.

På PFFU er det skolens vejledere, der holder sig orienteret om ansøgningsfrister til

ungdomsuddannelser og hjælper de unge med tilmeldingerne. Det forventes dog også, at lærerne holder

sig oreinteret om udviklingen for uddannelserne indenfor deres fagområde.

Alle elever på PFFU skal i individuelt tilrettelagt erhvervspraktik under deres forløb.

Erhvervspraktikken kan enten bruges som afklaring i forhold til uddannelse og job og/eller være

målrettet mod praktikplads i forhold til erhversuddannelse.

PFFU er en del af en regional samarbejdsaftale indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC,

SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og

produktionsskolerne i Forstanderkredsens Region Hovedstaden, dvs. produktionsskolerne i Region

Hovedstaden og i det tidligere Roskilde Amt. Aftalen omfatter fælles kombinationsforløb for eleverne

på produktionsskolerne. Derudover laves der aftaler om individuelle kombinationsforløb.

I de tlfælde, hvor den unge har særlige udfordringer omkring forløbet er der særligt fokus på

samarbejdet med den unges UU-vejleder, kontaktpersoner, PPR og andre relevante samarbejdspartnere.

For de elever, der af forskellige årsager ikke kan udmeldes til uddannelse eller job forpligter PFFU sig

til at sikre, at de får den hjælp og støtte, der er nødvendig for, at de hurtigst muligt kan komme videre i

uddannelse eller job. Dette fordrer et tæt samarbejde med de kommuner, der leverer deltagere til vores

skole.

Ved afslutningen af produktionsskoleforløbet udstedes kompetencebevis. Arbejdet med

kompetencebeviset begynder reelt på elevens første dag, hvor lærerne begynder deres

kompetenceafklaring af eleven. På de fleste af skolens værksteder er der kompetencetavler, hvor det

både er synligt for elev og lærere, hvilke opgaver der er på værkstedet, hvilke kompetencer eleverne kan

udvikle, hvor de er i deres udvikling og hvad deres mål er.

Fokusområder i 2015

• Fastholde den positive udvikling i elevtallet gennem fokus på den enkelte elev.

• Være klar til at udvide skolen med et værksted mere.

• Tilpasse skolens organisation til skolens tilbud.

• Sikre at Den Kombinerede Ungdomsuddannelse får et godt afsæt på PFFU.

 

• Gøre sig klar til den nye EUD-reform.

• Arbejde videre på at skabe et fælles pædagogisk grundlag.

• Udvikle på samarbejdet med UU-Vest.

• Gøre sig mere synlig og uundværlig politisk i Frederikssund.

• Være et tydeligt lokalt tilbud i Skibby og Hornsherred.

• Fortsætte den tætte opfølgning på økonomien og den positive udvikling i denne.

• Fastholde den positive udvikling i elevtallet.

Den sidste halvdel af 2014 har givet en utrolig positiv udvikling af elevtallet på PFFU. Dette

tilskriver vi flere ting.

For det første har vi gjort meget for at være synlig på alle niveauer. I lokalmiljøet har vi bl.a. været

synlige i forbindelse med:

Artikel i Lokal Avisen Hornsherred i foråret, Åbent Hus for nye elever i juni måned, udførelse af

det store gavlmaleri på Heimdalsvej, deltagelse i lokale arrangementer som Frederikssund For Fulde

Sejl, Børneloppemarked, Færgegårdens Familiedag etc, stået for Brugerrådets Høstfest og

Julefrokost.

For det andet har vi sørget for at markere os positivt i forbindelse med udviklingen af Den

Kombinerede Ungdomsuddannelse i vores område, den tværgående ungeindsats i Frederikssund,

Campus Frederikssund, Garantiskolen Nordsjælland og deltaget i debatter om den nye

erhvervsskolereform. En synlighed, der har været med til at markere os som seriøse

samarbejdspartnere.

Sidst men ikke mindst oplever vi en høj grad af professionalisme i vores lærere og vejlederes

arbejde med de unge. Det viser sig i den måde de modtager de unge på, den tiltro de viser til de

unge i de opgaver, de tildeler dem. I vejledningsarbejdet bliver der ikke bare lagt vægt på afklaringen

af de unge, men også på overleveringen til uddannelsesinstitutionerne og tilbagemeldingerne til UUvejlederne.

Dette arbejde oplever vi, at vores samarbejdspartnere værdsætter, og derved styrker også

dette vores rolle som seriøse samarbejdspartnere.

• Være klar til at udvide skolen med et værksted mere.

Den store efterspørgsel på pladser har både betydet, at vi er blevet nødt til at oprette ventelister, og

at vi har kørt med flere elever pr. værksted end normeret. Dette har kunnet lade sig gøre fordi

lærerne har gjort en ekstra indsats, men det er naturligvis ikke holdbart i længeden. Nu, hvor

elevtilstrømningen ser ud til at have bidt sig fast vurderer vi derfor, at det kan være på sin plads at

åbne en ny linje. I de gamle smede-/autolokaler ser vi muligheden for at indrette et nyt tilbud med

udgangspunkt i grøn og grå gartner, struktør og ejendomsservice. Alle disse tilbud kan gå under

betegnelsen "Anlæg" og vil på den måde være en del af vores Byg og Anlæg-linje. Dette vil gøre

tilbuddet fleksibelt i forhold til elevnormeringen, men vil dog stadig betyde ansættelse af en faglærer

mere.

EUC Nordvestsjælland har efterspurgt samarbejdspartnere og elever til deres struktøruddannelse,

Roskilde Tekniske Skole har efterspurgt samarbejde og evt. udvidelse af grundforløbet inden for gartneruddannelserne og vi kan se, at de elever vi har allerede efterspørger erhvervspraktik inden

for de nævnte områder. Vi vurderer altså også at tilbuddet passer til vores målgruppe. I etableringen

af tilbuddet vil vi sikre, at det lokale gartnerfirma Gottlieb tages i ed, så vi både kan sikre

erhvervspraktikpladser, samarbejde om opgaver og ikke kommer til at fremstå som

konkurrenceforvridende.

Endvidere vurder vi, at tilbuddet kan komme skolen til gavn, da hele vores udeareal trænger til en

renovering.

• Tilpasse skolens organisation til skolens tilbud.

Specielt i vejledningen kan vi se, at det øgede elevtal og den øgede efterspørgsel på pladser har

betydet en øget arbejdsmængde. Det betyder, at vi bliver nødt til at kigge på, hvordan vi kan skabe

mere tid til vejledning på skolen. Én mulighed er at indlede et formaliseret samarbejde med UUVest

om frikøb af vejledning hos dem, en anden mulighed er at ansætte en vejleder mere på skolen

eller omstrukturere de nuværende vejlederes opgaver, så de får mere tid til vejledning. Denne

problematik skal løses i starten af det nye år.

I forbindelse med KUU-tilbuddet, der er beskrevet senere i virksomhedsplanen, skal der ansættes

en koordinator/tovholder på PFFU. Vedkommendes lønudgifter dækkes af tilskuddet til KUU'en

og omfanget af arbejdsopgaver definerer antallet af ansættelsetimer. En mulighed var at tænke

denne person som en del af vejlederteamet på PFFU jvf. ovenstående problematik. Derudover skal der i 2015 ansættes en administrativ medarbejder i minimum 20 timer om ugen.

Dette skal ske i forbindelse med, at PFFU får den administrative tovholderrolle får KUU-tilbuddet i vores udbudsområde. Udgifterne til medarbejderen dækkes af tilskuddet til KUU'en. Det er en vision, at den administrative medarbejder kan være med til at styrke det administrative arbejde på PFFU generelt.

 

• Sikre at Den Kombinerede Ungdomsuddannelse får et godt afsæt på PFFU.

 

PFFU har været en aktiv del i udarbejdelsen af en ansøgning til Den Kombinerede Ungdomsuddanelse og står som tovholder på den ansøgning, der er sendt til Undervisningsministeriet.

I foråret vil der være fokus på følgende områder, der skal sikre uddannelsen et godt afsæt på PFFU:

o Sikre et godt samarbejde med UU-centrene om, at finde de rette elever til uddannelsen.

o Udvikle uddannelsestilbuddet internt på PFFU, så det kommer til at fungere i et godt

samspil med de normale produktionsskoleværksteder.

o Sikre et godt samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner og udvikle

uddannelsestilbuddet, så eleverne kan bruge det som afsæt til videre uddannelse.

o Styrke skolens administration, så den er klar til opgaven som tovholder. Dette betyder bl.a. ansættelse af ny elevadministrator - denne udgift dækkes af KUU-tilskuddet.

 

• Gøre sig klar til den nye EUD-reform.

August 2015 træder den nye erhversskolereform i kraft. Den får en stor betydning for de unges

muligheder for at blive optaget på en erhvervsuddannelse og PFFU skal derfor i løbet af foråret

2015 blive skarpe på, hvordan vi sikrer vores elever de bedst mulige betingelser for at blive optaget.

Som udgangspunkt bliver vores opgave at gøre dem klar til det såkaldte Grundforløb 2 (G2). Her er

eleverne ikke nødvendigvis underlagt de nye krav om 2 i dansk og matematik ved Folkeskolens

Afgangsprøve, men kan umiddelbart blive optaget ved en praktisk prøve, der i niveau svarer til de

nævnte 2 taller (dette er i skrivende stund endnu ikke fuldstændigt fastlagt).

Umiddelbart ser vi følgende fokuspunkter i forbindelse med at gøre eleverne klar til G2:

1. En styrkelse af elevernes faglige færdigheder inden for det uddannelsesfelt de vil søge

optagelse indenfor.

2. En styrkelse af deres færdigheder indenfor dansk og matematik.

Elevernes faglige færdigheder kan styrkes:

o på de enkelte værksteder i det omfang de passer til erhvervsuddannelserne.

o gennem erhvervspraktik inden for det ønskede uddannelsesområde

o gennem kombinationsforløb på den ønskede erhvervsuddannelse

o via et skarpt kompetencebevis

Elevernes færdigheder indenfor dansk og matematik kan styrkes gennem en udvidelse af den

undervisning vi allerede tilbyder i dansk og matematik.

• Arbejde videre på at skabe et fælles pædagogisk grundlag.

PFFU har lavet aftale med psykolog og pædagogisk konsulent fra PSF Lars Hugo Sørensen om 4

pædagogiske dage i foråret 2015. Temaet for dagene tager udgangspunkt i Lars Hugos pædagogiske

grundkursus i psykologi og der vil være fokus på en øget forståelse og handlemulighed i

praksisarbejdet med især de udsatte unge på produktionsskolen.

Der vil på kurset endvidere være fokus på at skabe et fælles pædagogisk grundlag for PFFU -

herunder, hvordan dette kan implementeres med fælles hjælp i form af teamarbejde og muligheden

for kollegial supervision.

• Udvikle på samarbejdet med UU-Vest.

Der er i starten af 2015 aftalt et fælles møde med det lokale UU-center UU-Vest. Mødet vil have fokus på, hvordan vi skærper samarbejdet omkring de unge og vil også handle om forventningsafstemning. Hvilke forventninger har UU, når de sender unge til produktionsskolen og vise versa. Det handler også om at tydeliggøre de rammer vi har at arbejde indenfor som produktionsskole, hvor udgangspunktet er praktisk arbejde og målet er styrke deres muligheder i forhold til at blive optaget på og genneføre en ungdomsuddannelse. Derudover vil der især være fokus på produktionsskolens rolle i KUU'en og den nye erhvervsskolereform.

 

• Gøre sig mere synlig og uundværlig politisk i Frederikssund.

På PFFU mener vi, at vi løfter en stor og vigtig opgave i forhold til at afklare og forbedre vores

deltageres muligheder for at blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Da over

halvdelen af skolens elever kommer fra Frederikssund kommune og skolen for egne midler har

etableret et nyt tilbud i Frederikssund vil vi gerne have kredit for det arbejde vi leverer. Derfor

bliver en af opgaverne i 2015 at gøre PFFU mere synligt i forhold til de lokale politikere - ikke

mindst i vækstudvalget.

Derudover kan vi se, at vi har en gruppe af unge, der har så store personlige, sociale og/eller faglige

udfordringer, at de ikke kan blive klar til uddannelse gennem et år på PFFU. Disse unge vil ofte

ende på kontanthjælp, hvilket naturligvis ikke er ønskværdigt for de unge selv, for samfundet eller

for PFFU. Derfor ønsker vi et tættere samarbejde med Frederikssund kommune og jobcenteret

omkring denne gruppe af unge for at sikre at færre unge kommer på kontanthjælp. Det bør derfor

overvejes om ikke PFFU skal stille sig i spidsen for og stå for ansøgningen af et projekt, hvor de

unge sikres et længere afklaringsforløb på PFFU.

• Være et tydeligt lokalt tilbud i Skibby og Hornsherred.

PFFU ønsker i fremtiden at være et endnu tydeligere lokalt omdrejningspunkt for alle grupper af borgere i Skibby og Hornsherred. I øjeblikket huser skolen bl.a. Fabrikkens musikarangementer, Brugerrådets høstfest og julefrokost, Diletantforeningens årlige forestilling og som noget nyt har vi de lokale børnehaver på besøg til julehygge med aktiviteter tilrettelagt af vores elever. En generel opgave bliver at markedsføre disse arrangementer noget mere i lokalpressen, så det bliver tydeligt for hele lokalsamfundet, hvem vi er og hvilken positiv opgave vi løfter. Herunder, at vores elever har flere ressourcer end de nogen gange bliver tilskrevet. Deudover er der nogle særlige arrangementer, der skal rette positiv opmærksomhed mod PFFU. Til april bliver PFFU en del af Frederikssund Kommunes Aprilfestival, hvilket bl.a. betyder at vi kan tilbyde en teaterforestilling på skolen for de lokale beboere i uge 17.

 

Fabrikken skal have ny bestyrelse (herunder formand) og det bør derfor overvejes om ikke skolen skal have en plads i den nye bestyrelse. Det kan styrke samarbejdet med Fabrikken og gøre PFFU til en mere synlig del af deres arrangementer.

 

Julemarkedet flyttes tilbage til Skibby og der gøres en ekstra indsats for at gøre det til et mangfoldigt lokalt julemarked.

 

 

Fortsætte den tætte opfølgning på økonomien og den positive udvikling i denne.

 

 2014 har været et turbulent år med ny forstander og en økonomi, der har været præget af et voldsomt underskud fra 2013, samt et lavt elevtal i første halvår af 2014. Skolen har i løbet af 2014 alligevel forbedret sin likviditet kraftigt, men bruger stadig af sin kassekredit.

 

Likviditetsforbedringen skyldes både en tæt opfølgning af økonomien - herunder to omlægninger af årets budget i februar og juli - og at elevtallet har været så meget i bedring. Det er derfor vigtigt, at der fortsat er tæt opfølgning på økonomien og at det positive elevtal fastholdes.

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter

Skuldelevvej 24 | 4050 Skibby | Tlf. 47 51 23 30