Vedtægter

 

 

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

 

§ 1. Skolens navn er

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter.

Stk. 2. Skolen er en

selvejende institution, der i sit virke er uafhængig, jf. lov om produktionsskoler, § 5

(lovbekendtgørelse nr. 623 af 22.6.2001).

Skolen har hjemsted på Skuldelevvej 24, 4050 Skibby. Skolen ejer bygningerne. Frederikssund

byråd godkender vedtægterne.

 

§ 2. Skolens formål er

at drive produktionsskolevirksomhed i henhold til lov om produktionsskoler.

Jvf. § 1 i lov om produktionsskoler skal der tilbydes undervisningsforløb der er baseret på praktisk

arbejde og produktion. Tilbudet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en

ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan, eller

har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Tilbudet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet

og på det almindelige arbejdsmarked

Tilbudet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til

gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

 

 

Kapitel 2 Bestyrelsens sammensætning

 

§ 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer med stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

2 medlemmer af Frederikssund Byråd udpeget af Frederikssund Byråd.

1 medlem udpeget af arbejdstagerorganisationen LO.

1 medlem udpeget af arbejdsgiverorganisationen / DA eller en af deres medlemsorganisationer.

1 medlem udpeget af Frederikssund Erhverv

1 medlem udpeget af Kulturrådet i Frederikssund

1 medlem udpeget af Campus Frederikssund

1 tilforordnet valgt blandt medarbejderne

1 tilforordnet valgt af skolens deltagerråd

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år og er sammenfaldende med

kommunalbestyrelsens valgperiode. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf.

§ 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere

opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 6, stk. 3 og 4. I tilfælde af et

medlems udtræden i funktionsperioden udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for

resten af perioden.

 

§ 4. Deltagernes råd,

jf. lovens § 6 a, har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden

stemmeret.

 

 

Kapitel 3 Bestyrelsens og lederens opgaver og ansvar

 

§ 5. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Den daglige administration varetages af skolens leder, der har det pædagogiske ansvar.

 

§ 6. Bestyrelsen vælger

af sin midte formand og næstformand for bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der skal indeholde regler om,

hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og

bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog stk. 7. I tilfælde af

stemmelighed er formandens og evt. ved dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Alene bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt andre end bestyrelsesmedlemmer og

repræsentanten for deltagernes råd kan deltage med eller uden taleret i et eller flere

bestyrelsesmøder eller en del heraf. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte generelle regler herom i

forretningsordenen.

Stk. 5. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger og indholdet af disse. Ethvert

bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols. Protokollen skal efter

hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal

endvidere indføres i protokollen.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger skolens revisor og varetager i øvrigt de opgaver, bestyrelsen er ansvarlig

for i henhold til lov om produktionsskoler.

 

Stk. 7. Bestyrelsens beslutning om ændring af vedtægterne, om køb, salg og pantsætning af fast

ejendom samt om nedlæggelse kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Ændring af vedtægterne skal endvidere godkendes af en grundtilskudsydende kommunalbestyrelse.

Stk. 8. Ved valgperiodens begyndelse beslutter bestyrelsen om der skal ydes et vederlag af skolens

midler til bestyrelsens formand. Vederlagets størrelse fastsættes af skolens bestyrelse og kan højst

udgøre 20.000 kr. pr. kalenderår som grundbeløb pr. 1. oktober 1997 procentreguleret efter

lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af et vederlag til bestyrelsens

formand. Ved påbegyndelse eller ophør af hvervet som formand nedsættes vederlaget

forholdsmæssigt.

Stk.9. Ved valgperiodens begyndelse beslutter bestyrelsen om der skal ydes et vederlag af skolens

midler til bestyrelsens næstformand. Vederlagets størrelse fastsættes af skolens bestyrelse og kan

højst udgøre 10.000 kr. pr. kalenderår som grundbeløb pr. 1. oktober 1997 procentreguleret efter

lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af et vederlag til bestyrelsens

næstformand. Ved påbegyndelse eller ophør af hvervet som næstformand nedsættes vederlaget

forholdsmæssigt.

 

§ 7. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt

m.v. gælder for bestyrelsen, skolens leder og andre ansatte ved skolen.

Kapitel 4 Skolens drift

 

§ 8. Skolens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud bl.a. efter lov om produktionsskoler og

lov om erhvervsgrunduddannelse. Skolen kan herudover have indtægter fra undervisning og anden

virksomhed udbudt som indtægtsdækket virksomhed.

Stk. 2. Frederikssund Kommune yder grundtilskud til skolen.

Kapitel 5 Tegningsret

 

§ 9. Skolen tegnes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens forpligtelser.

Kapitel 6 Vedtægtsændringer

 

§ 10. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægterne. Beslutning om vedtægtsændring

træffes med et flertal på 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne og skal vedtages på to efter hinanden

følgende bestyrelsesmøder.

Stk. 2 Ændring af vedtægterne skal godkendes af Frederikssund byråd.Kapitel 7 Ophør

§ 11. Bestyrelsen træffer beslutning om skolens ophør. Beslutningen træffes på to bestyrelsesmøder

med mindst 14 dages mellemrum. På det første møde skal mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer

stemmer for beslutningen om nedlæggelse af skolen. På det andet møde skal mindst halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemme for beslutningen om nedlæggelse af skolen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og

passiver er tilendebragt.

Stk. 3. Eventuelle overskydende midler skal anvendes til beslægtede formål efter byrådets

godkendelse.

Vedtægten er vedtaget af skolens bestyrelse den [dato for bestyrelsens godkendelse] og

underskrevet af bestyrelsens formand.

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter

Skuldelevvej 24 | 4050 Skibby | Tlf. 47 51 23 30