Deltagerråd

 

 

Deltagerråd for elever på PFFU Produktionsskolen Frederikssund og Skibby

Jvf. bekendtgørelserne på produktionsskoleområdet, så har deltagerne på PFFU ret til at danne et deltagerråd. På PFFU mener vi, at et deltagerråd er vigtigt, da det understøtter elevernes ansvar for skolen og hinanden, samtidig med at det kan udvikle deres demokratiske forståelse.

 

PFFU støtter derfor deltagerne i udviklingen og håndteringen af et deltagerråd og der vil altid være deltagelse af enten skolens forstander eller viceforstander ved deltagerrådsmøderne.

Deltagerrådets opgave er jvf. bekendtgørelsen at varetage elevernes undervisningsmæssige og faglige interesser. Herudover ønsker vi på PFFU, at deltagerrådet understøtter skolens vision om at skabe de bedst mulige betingelser for alle vores deltageres fremtidige uddannelses- og jobmuligheder. Det, uanset om de er produktionsskole-, STU- eller KUU-elever.

 

Samtidig vil vi skabe de bedste betingelser for, at vores deltagere bliver selvbestemmende borgere, der er i stand til at danne og organisere deres eget liv.

Deltagere

Patrick Jacobsen

Mediegrafisk

Martin

(supplant)

Mediegrafisk

Rosa

Kreativ

Laura

(supplant)

Kreativ

Simon Helsager

Auto

Lars Bartness

(supplant)

Auto

Sophie Ewald

Køkken

Steffani Nielsen

(supplant)

Køkken

Simon Helsager

Byg og Anlæg

Lars Bartness

(supplant)

Byg og Anlæg

Cecilia Salonin

Pædagogisk

Nicklas Pedersen

(supplant)

Pædagogisk

Mona

KUU

Magnus

(supplant)

KUU

Mark

STU

Kristian

(supplant)

STU

Regelsæt

 

 

§ 1. Formål.

Deltagerrådets formål er at være talsmænd for eleverne på skolen.

 

§ 2. Valg og Sammensætning.

Deltagerrådet består af et medlem fra hvert værksted og tilbud samt forstanderen, som er fast referent og ordstyrer.

Stk. 2. Hvert værksted og tilbud har valgt en deltagerrådsrepræsentant og en suppleant. Den

pædagogiske leder er suppleant for forstanderen.

Stk. 3. Hvert medlem vælges af et flertal af det enkelte værksteds elever, og er talsmænd

indtil:

• de på eget initiativ ønsker at udtræde af deltagerrådet

• talsmanden udmeldes som elev på skolen.

Stk. 4. Suppleanten deltager i deltagerrådets møde hvis medlemmet er forhindret. Der deltager kun én repræsentant fra hvert værksted på deltagerrådsmøderne.

Stk. 5. Deltagerrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Stk. 6. Formanden kan efter behov deltage på PFFU's bestyrelsesmøder.

 

§ 3. Møder.

Deltagerrådet mødes den sidste fredag i måneden.

Stk. 2. Deltagerrådets medlemmer skal afholde et møde på de enkelte værksteder inden

deltagerrådsmødet, med henblik på at klæde deltagerrådsrepræsentanten på til deltagerrådsmødet.

stk. 3. Der udarbejdes en dagsorden med faste punkter så som:

a. opfølgning af punkter fra sidste deltagerrådsmøde

b. spørgsmål, ideer, ris og ros samt nye tiltag fra de forskellige værksteder

c. dato for næste møde

d. eventuelt

Stk. 4. Der skrives referat under mødet. Referatet gennemgås på førstkommende personalemøde, hvor

der bliver taget endeligt stilling til elevernes forespørgsler.

 

§ 4. Opgaver.

Deltagerrådets opgave er at varetage elevernes vejlednings- og undervisningsmæssige samt faglige interesser. Dette gøres ved at:

• Deltagerrådet i samarbejde med skolens ledelse og TR står for skolens

undervisningsmiljøundersøgelse.

• Deltagerrådet kan komme med forslag og ønsker til skolens ledelse om sociale aktiviteter, der kan styrke det sociale bånd mellem skolens værksteder, afdelinger og tilbud. Dette skal være med til at styrke den enkelte elevs trivsel på skolen og herigennem muligheder for personlig, social og faglig udvikling på skolen.

• Deltagerrådet kan komme med ønsker og forslag til aktiviteter, der styrker og udvikler den

faglige og undervisningsmæssige udvikling på skolen.

• Udarbejder og står for modtagelse af nye elever

 

§ 5. Vedtægter.

Vedtægterne kan ændres under forudsætning af, at de foreslåede ændringer er i overensstemmelse med

indholdet i bekendtgørelse om deltagerråd ved produktionsskoler nr. 44 af 23. januar 2001, samt under forudsætning af et flertal af rådets medlemmer godkender ændringerne.

Kreativ: Rosa og Laura (suppl.)

Auto: Simon og Lars (suppl.)

Køkken: Sophie og Steffani (suppl.)

Byg og Anlæg: Martin og Mikkel (suppl.)

Mediegrafisk: Patrick og Martin (suppl.)

Pædagogisk: Cecilia og Nicklas (suppl.)

STU: Mark og Kristian (suppl.)

KUU: Mona og Magnus (suppl.)

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os direkte på vores hovednummer  Tlf. 47 51 23 30

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter

Skuldelevvej 24 | 4050 Skibby | Tlf. 47 51 23 30 | CVR 19650480