Vedtægter

 

§ 1. Skolens navn og hjemsted.

Skolens navn er Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter.

Stk. 2. Skolen er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig, jf. lov om produktionsskoler,

§ 5 (lovbekendtgørelse nr. 623 af 22.6.2001).

Skolen har hjemsted på Skuldelevvej 24, 4050 Skibby. Hvor skolen ejer bygningerne.

Frederikssund kommunes kommunalbestyrelse godkender vedtægterne.

§ 2. Skolens formål

Skolens formål i henhold til § 1 i lov om produktionsskoler er, at tilbyde undervisningsforløb der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbudet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde

en sådan, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Tilbudet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked

Tilbudet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

§ 3. Skolens ledelse.

Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse jf. lovens § 6, og den daglige administration varetages af skolens leder, der har det pædagogiske ansvar, jf. lovens § 7.

Hvad angår bestyrelsens opgaver henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser herom i

produktionsskoleloven.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning og funktion.

Stk.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der udpeges eller vælges således:

Medlem udpeget af byrådet i Frederikssund

Medlem udpeget af byrådet i Frederikssund

Medlem udpeget af arbejdstagerorganisationen LO

Medlem udpeget af erhvervsforeningerne

Medlem af kultur- eller fritidsorganisationerne

Tilforordnet valgt blandt medarbejderne

Tilforordnet valgt af skolens deltagerråd

Stk. 2. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år.

Funktionsperiode for medlemmer af kommunalbestyrelser eller byråd, skal være sammenfaldende

med kommunalbestyrelsens og byrådets valgperiode.

Stk. 3. Bestyrelsen skal så vidt mulig have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf.

§ 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 4. Deltagernes råd, jf. lovens § 6 a, har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden

stemmeret, jf. lovens § 6, stk. 2.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere

opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 6, stk. 3 og 4.

Stk. 6. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden udpeges eller vælges et nyt medlem

hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 7. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, jf. lovens §6, stk. 6.

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og

bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Ved afgørelse af særlige spørgsmål,

herunder om ændring af vedtægter og skolens ophør og om køb, salg og pantsætning af fast

ejendom og indgåelse af andre væsentlige købs- eller lejekontrakter samt andre væsentlige aftaler

med betydning for produktionsskolen, kræves dog 2/3 flertal af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 9. Alene bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt andre end bestyrelsesmedlemmer og

deltagernes repræsentant kan deltage med eller uden taleret i et eller flere bestyrelsesmøder eller en del heraf. Bestyrelsen kan fastsætte generelle regler herom i dens forretningsorden.

Stk. 10. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger og indholdet af disse. Protokollen skal

tillige indeholde oplysninger om hvert enkelt bestyrelsesmedlems stemmeafgivelse, og den skal

efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet

skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 11. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der skal indeholde regler

om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 12. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 13. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens – og ved dennes fravær

næstformandens – stemme udslagsgivende.

§ 5 Vederlag til formand og næstformand.

Stk. 1. Der kan i medfør af lovens §6, stk. 6,2. pkt. af skolens midler ydes et vederlag til

bestyrelsens formand og næstformand med et beløb på op til henholdsvis 20.000 kr. og 10.000 kr.

pr. kalenderår

Stk. 2. De anførte maksimale beløb er pr. 1. oktober 1997 og procentreguleres efter

lønjusteringsaftalens regler.

Stk. 3. Der ydes 1 % i særlig feriegodtgørelse af et vederlag til bestyrelsens formand og

næstformand.

Stk. 4. Ved påbegyndelse eller ophør af hvervet som formand eller næstformand nedsættes

vederlaget forholdsmæssigt.

Stk. 5. Eventuel vederlæggelse af formand og næstformand jfr. §5, stk. 1-4 forelægges de

tilskudsgivende byråd til endelig godkendelse med en redegørelse for hvervenes indhold.

§ 6. Inhabilitet og tavshedspligt.

Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

gælder for bestyrelsen, skolens leder og andre ansatte ved skolen, jf. lovens § 6, stk.5.

§ 7 Finansiering.

Stk. 1. Skolens virksomhed finansieres ved offentligt tilskud efter lov om produktionsskoler. Skolen

kan herudover have indtægter fra undervisning og anden virksomhed udbudt som indtægtsdækket

virksomhed.

Stk. 2. Grundtilskud i henhold til lov om produktionsskoler ydes af Frederikssund

kommunalbestyrelse/byråd.

Stk. 3. Skolens midler må alene komme dens undervisnings- og produktionsvirksomhed til gode.

§ 8. Skolens forpligtelser.

Skolen forpligtes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening, med mindre andet

er bestemt i produktionsskoleloven eller regler fastsat i medfør heraf. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne

nogen personlig hæftelse for skolens påhvilende forpligtelser.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægterne. Beslutning om vedtægtsændring

træffes med et flertal på 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne og skal vedtages på to efter hinanden

følgende bestyrelsesmøder.

Stk. 2 Ændring af vedtægterne skal godkendes af Frederikssund kommune.

§ 10. Ophør.

Stk. 1. Beslutning om skolens ophør træffes af bestyrelsen. Beslutning om ophør træffes med et

flertal på 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne og skal vedtages på to efter hinanden følgende

bestyrelsesmøder.

Stk. 2. I tilfælde af skolens ophør skal bestyrelsen fungere videre, indtil den økonomiske afvikling

af skolens aktiver og passiver er tilendebragt. Eventuelle overskydende midler skal anvendes til

beslægtede formål efter kommunalbestyrelsens/byrådets godkendelse, jf. lovens § 4, stk.2.

Godkendt af bestyrelsen d. 19. november 2008

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter

Skuldelevvej 24 | 4050 Skibby | Tlf. 47 51 23 30